1. Toepasselijkheid

JoMus vzw onderschrijft hieronder de algemene voorwaarden, verkoopsvoorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden. Deze maken integrerend deel uit van de overeenkomst tussen partijen en zijn van toepassing op elk aanbod en alle leveringen tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. De deelnemer/consument verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene en bijzondere voorwaarden.

2. Bestelling

a. Inschrijven kan enkel voor een volledig kamp of volledige musicalopleiding.
b. Inschrijven/bestellen voor een kamp of musicalopleiding is bindend, ongeacht de wijze van inschrijven.
c. Van zodra de inschrijving voltooid werd, begint de herroepingstermijn voor de consument te lopen. De betaling van de factuur dient voldaan te worden binnen de tien (10) werkdagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging met vermelding van het referentienummer.
d. Indien de betaling niet tijdig ontvangen wordt, vervalt automatisch de inschrijving/bestelling en wordt de vrijgekomen plaats opnieuw aangeboden.

3. Annulering

a. Annuleringen dienen steeds schriftelijk te gebeuren via email info@jomus.be.
b. Bij annulering  1 maand voor aanvang van het kamp wordt 50% van het inschrijvingsgeld terugbetaald via het spaarpotje of overschrijving. Indien hierna wordt geannuleerd, is er geen terugbetaling mogelijk uitgezonderd door een geldig doktersattest.
c. Bij annulering bestaan er twee mogelijkheden:
i. In geval van ziekte of ongeval:
U brengt JoMus vzw zo snel mogelijk op de hoogte. Daarnaast richt u een schriftelijke aanvraag tot terugbetaling aan JoMus vzw, uiterlijk vijf (5) werkdagen na de activiteit, samen met een doktersattest. Het bedrag van de inschrijving wordt dan teruggestort binnen de officiële betaaltermijnen.
Indien het kamp of de musicalopleiding reeds aanvang had genomen met aanwezigheid van deelnemer/consument en deelnemer/consument wenst te annuleren vanwege ziekte/ongeval zal het inschrijvingsbedrag, verminderd met het aantal gevolgde kampdagen teruggestort worden binnen de officiële betaaltermijnen. Ook in dit geval steeds na schriftelijke aanvraag tot terugbetaling en na voorlegging van een doktersattest uiterlijk vijf (5) werkdagen na de activiteit.
ii. Andere redenen:
De deelnemer/consument beschikt niet over het recht om kosteloos van een betaalde aankoop af te zien.
JoMus vzw geeft de deelnemer/consument het recht om, bij een annulering die ten minste dertig (30) kalenderdagen voor aanvang van de activiteit plaatsvond, het saldo, verminderd met vijftien (15) euro administratiekosten, te gebruiken voor een activiteit op een ander moment.
Als de deelnemer/consument binnen een termijn kleiner dan dertig (30) dagen annuleert, verliest hij alle recht tot compensatie.
d. JoMus vzw heeft het recht om, bij uitzonderlijke omstandigheden of als het minimum aantal inschrijvingen niet behaald is, een kamp te annuleren. In dit geval zal JoMus vzw een alternatief aanbieden of een volledige terugbetaling garanderen binnen de officiële betaaltermijnen.
e. JoMus vzw behoudt zich het recht om een deelnemer/consument te weigeren. Indien een deelnemer/consument ontoelaatbaar gedrag van eender welke aard vertoont tijdens de activiteiten zal deze per direct geweigerd worden op de activiteiten en verliest hierbij het recht op terugbetaling.
f. In de uitzonderlijke omstandigheden dat het programma van een activiteit dient gewijzigd te worden garandeert JoMus vzw steeds een waardig alternatief te voorzien. Een terugbetaling als gevolg van een wijziging in het programma binnen de gekozen activiteit is niet mogelijk.

4. Omboekingen

a. Omboekingen dienen steeds schriftelijk te gebeuren via email info@jomus.be.
b. Er zijn twee mogelijkheden voor omboekingen:
i. omboeking om medische redenen:
U brengt JoMus vzw zo snel mogelijk op de hoogte. Daarnaast richt u een schriftelijke aanvraag tot omboeken aan JoMus vzw. Dit kan nog tot aanvang van de activiteit.
ii. omboeking om andere redenen:
U brengt JoMus vzw zo snel mogelijk op de hoogte. Daarnaast richt u een schriftelijke aanvraag tot omboeken aan JoMus vzw. Er zal altijd een administratieve kost van €15 worden aangerekend vanaf één maand voor aanvang van de activiteit.  

5. Betalingen

a. Betalingen dienen uitgevoerd worden binnen de tien (10) werkdagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging.
b. Onrechtmatig verkregen kortingen zullen teruggevorderd worden.
c. Het inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, animatoren, docenten, verzekeringen en een gezond tienuurtje en vieruurtje. Er worden geen middagmaaltijden voorzien door JoMus vzw.
d. Door de betaling uit te voeren bevestigt men de algemene voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

6. Verzekeringen

a. Alle deelnemers/consumenten zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.
b. Voorafgaand aan de deelname wordt door JoMus vzw een medische fiche ter invulling aan de deelnemer/consument voorgelegd. 

7. Medicatie tijdens activiteiten

a. Voor toediening van medicatie tijdens de uren van de activiteiten dient de ouder een toedieningsvoorschrift te voorzien en over te dragen aan de verantwoordelijke van de activiteiten. JoMus vzw verklaart dat de verantwoordelijke het geneesmiddel zal toedienen volgens het voorschrift. Noch de kampverantwoordelijke, noch JoMus vzw kunnen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

8. Verlies/Diefstal

a. JoMus vzw is niet verantwoordelijk voor diefstal van, verlies van en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke spullen.
b. Bij diefstal van materiaal aangebracht door JoMus vzw of materiaal reeds aanwezig op de voorziene locatie zullen de ordediensten verwittigd worden.
c. Verloren en gevonden voorwerpen zullen tot 30 dagen na einde kamp bijgehouden worden op een afgesproken plaats.

9. Bijzondere voorwaarden

a. Roken is verboden voor elke deelnemer/consument en begeleider tijdens de activiteiten georganiseerd door JoMus vzw.
b. Alcoholgebruik is verboden voor elke deelnemer/consument en begeleider tijdens de activiteiten georganiseerd door JoMus vzw.
c. Klachten dienen schriftelijk te gebeuren binnen een termijn van 5 werkdagen na de activiteit.

10. Toepasselijke wet/geschillenregeling

a. Het Belgisch recht is van toepassing op de contracten afgesloten met JoMus vzw. In geval van betwisting zijn de vredegerechten van het kanton van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de verkoper, leverancier of dienstverlener, dan wel de rechtbanken van Laken uitsluitend bevoegd.

11. Beeldmateriaal van uw kind

JoMus vzw neemt foto’s en maakt video’s van de activiteiten en de deelnemers. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden op onze website en sociale mediakanalen alsook in onze brochures en ander materiaal voor publicitaire doeleinden. We doen dit uiteraard steeds met respect voor elkaar. Indien u niet wenst dat beeldmateriaal van uw kind gebruikt wordt, dient u dit online mee te delen in uw klantenaccount.