In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke gegevens op de website(s) van JoMus vzw worden verzameld en hoe deze zullen gebruikt en beveiligd worden. Door gebruik te maken van onze website en de daaraan gerelateerde diensten stemt u in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door JoMus vzw van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden.
JoMus vzw behoudt zich het recht in de toekomst te besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien, voor zover wettelijk toegestaan, andere gegevens worden verwerkt die nog niet genoemd zijn in deze verklaring.

U bezoekt deze website enkel om informatie te vinden over de werking van JoMus vzw en de diensten die onze vzw aanbiedt. In dit geval worden van u geen persoonsgegevens verwerkt.
Van zodra u via onze website diensten of producten wenst te ontvangen, wenst deel te nemen aan wedstrijden of diensten aanvraagt waarvoor enige vorm van registratie is vereist kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens mee te delen. De door u verstrekte persoonsgegevens zullen door JoMus vzw in overeenstemming met de hier beschreven privacyverklaring worden behandeld. De wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens zullen eveneens gerespecteerd worden.
U garandeert dat de gegevens door u verstrekt aan JoMus vzw u toebehoren of dat u de toestemming hebt om ze te gebruiken en aan JoMus vzw mee te delen. Indien er een vermoeden of bewijs is dat u valse gegevens aan JoMus vzw hebt doorgegeven, heeft JoMus vzw het recht om de toegang tot de website of delen ervan te ontzeggen.

JoMus vzw zal de verstrekte persoonsgegevens verwerken en gebruiken om met u in contact te treden, om producten en diensten door u gevraagd te kunnen leveren en u op de hoogte te houden van JoMus vzw gerelateerde projecten, diensten, evenementen, wedstrijden. JoMus vzw kan zo zijn aanbod personaliseren en u aanbieden. JoMus vzw zal u enkel de info opsturen waarvoor u zich inschrijft op de website. Gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden van derden is onderworpen aan uw expliciete toestemming welke u in volledige vrijheid kan geven of weigeren. JoMus vzw zal uw verstrekte persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring, indien JoMus vzw deze voor andere doeleinden wil gebruiken of doorgeven aan derden, zal JoMus vzw daarvoor specifieke toestemming aan u vragen waartegen u zich vrij kan verzetten.

JoMus vzw verklaart uw gegevens te beschermen met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo miniem mogelijk te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van fysieke en administratieve toegangscontroles, firewalls en versleuteling van gegevens. Indien u een vermoeden heeft dat er toch misbruik gemaakt wordt van uw persoonsgegevens dient u JoMus vzw hiervan op de hoogte te brengen. JoMus vzw verklaart de persoonsgegevens niet langer te bewaren dan wettelijk toegestaan en verklaart deze te verwijderen wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de beschreven doeleinden.

Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn, dan wel onvolledig of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of verwijderen. Deze verzoeken zullen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens worden behandeld.

Anonieme of geaggregeerde gegevens van niet persoonlijke aard, zoals browser-type, IP adres, het besturingsprogramma dat gebruikt wordt of de domeinnaam van de website langs waar u de website van JoMus vzw hebt bereikt of verlaten heeft kunnen verzamelt worden door JoMus vzw.